Regulamin

Regulamin Cyklu Konferencji „Postępowanie z raną przewlekłą”

 1. Konferencja odbywa się w terminach oraz miejscach zgodnych z kalendarzem spotkań zamieszczonym na stronie konferencji www.postepowaniezrana.pl
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.postepowaniezrana.pl
 5. Konferencja dla uczestników jest bezpłatna.
 6. Organizator zapewnia: uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji; uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych; wystawę firm; materiały konferencyjne; przerwę kawową – w miejscu konferencji.
 7. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu oraz ewentualnych opłat za parking.
 8. Koszty przejazdu oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 9. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dwa dni przed planowaną konferencją. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji prosimy o kontakt do Organizatora w formie wiadomości elektronicznej na adres kontakt@evereth.pl
 11. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne oraz warsztaty szkoleniowe.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 13. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym będzie się odbywała Konferencja.
 16. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.
 17. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 18. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.